Więcej informacji na stronie: http://dorzeczewisly.pl/portal/2023/08/25/ogloszenie-o-naborze-grantowym-nr-7-2023-g/

 

W dniu 25 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebu realizowanych przez Gminę Łubnice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łubnicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXIII/149/21 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubnice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących  własność Gminy Łubnice w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/19 Rady Gminy Łubnice  z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpła5tności za wynajem infrastruktury sportowej i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Łubnice oraz opłat za wynajem.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.