Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Staszowskim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-staszowski/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek i czwartek w godz: 8.00 – 12.00 - ul. Wolności 18, 28-221 Osiek

Środa i piątek w godz: 8.00 – 12.00 - siedziba Urzędu Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

Wtorek w godz: 8.00 – 12.00 - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 15-866-50-63

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

 nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne 

 1. http://fundacja.togatus.pl/ 
 2. https://www.facebook.com/fundacja.togatus/

https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

 

Z poważaniem
Anna Frelik

E Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T +48 89 527 71 04 | M +48 884 938 188

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.
O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.
 
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl
 4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2443 zł. brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
           Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024 Segment IA dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.
 
Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.plAplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 07 lipca do 18 sierpnia 2023 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2022 r.
 

W dniu 28 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Łubnice do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parku "Lipiny" w Łubnicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łubnice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/50/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łubnice oraz nr XXXII/211/21 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/50/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łubnice.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.