Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Realizacja programu rozpocznie się niezwłocznie od zgłoszenia. Usługa ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limit godzin rocznie przysługujących na jednego uczestnika Programu

  • dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – limit 840 godzin

  • dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – limit 720 godzin

  • dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – limit 360 godzin

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.,
o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu, finansowane z innych źródeł.

Przyznając usługę asystencji osobistej Ośrodek bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Rodzaj i ich zakres godzinowy uzależniony będzie od osobiste sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 31.03.2022 r. pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP (dostępna pod adres: https://pz.gov.pl/dt/login/login), portalu Emp@tia (dostępny pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup) lub osobiście w siedzibie Ośrodka , Łubnice 66A, 28-232 Łubnice – w kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022.

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: 15/8659-243

Jednocześnie informujemy, iż szczegóły Programu zawarte są pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 (pdf)

  2. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.