W dniu 30 września 2021 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kultury w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Łubnice do Wiślańskiego Klastra Energii.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 r. na uchwałę nr X/32/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubnice
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Łubnice.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.