Lokalna Grupa Działania ? Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Finansowane będą operację, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego LSR i/lub przynoszącej korzyść mieszkańcom obszaru objętego LSR. Zakres ten realizuje LSR dla Lokalnej Grupy Działania ? Dorzecze Wisły na lata 2014-2020 przez: Cel ogólny nr: 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, Cel szczegółowy nr: 1.2 Wsparcie aktywności społecznej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 15?29 marca 2022 roku. 

Więcej informacji na stronie: http://dorzeczewisly.pl/portal/2022/02/13/ogloszenie-o-naborze-grantowym-nr-6-2022-g/