1. Wymagania niezbędne (formalne): 
 • Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, geodezyjne, inżynieria lądowa, inżynieria środowiska.
 • doświadczenie zawodowe: minimum 0,5 roku pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej.
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, kopiarka)

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 • znajomość przepisów ustaw, w szczególności w zakresie postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, o ochronie środowiska, o gospodarce nieruchomościami.
 • posiadanie następujących cech osobowości: systematyczność, uczciwość, samodzielność, dokładność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 • Prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie dokumentacji planistycznej do publikacji,
 • Wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej.
 • Wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w panach zagospodarowania przestrzennego oraz studium.
 • Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego (przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego).
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
 • Prowadzenie spraw z dziedziny geologii.
 • Opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości.
 • Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz rozliczanie kosztów związanych z jego funkcjonowaniem.
 • Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z zakresie ochrony powietrza.
 • Wydawanie zaświadczeń niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę.
 • Przygotowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie w ramach powierzonych zadań.
 • Bieżące zaznajamianie się z nowo ukazującymi się aktami prawnymi dotyczącymi prowadzonych spraw.
 • Wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych zakresem obowiązków.

 

 1. Warunki pracy i płacy:
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • Miejsce: Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji oraz Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Łubnice,
 • Wynagrodzenie: w przedziale od 3010 zł. Do 3400 zł
 • Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, oraz że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • kopie: dyplomu ukończenia studiów, kopia uprawnień, (oryginały do wglądu)
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza się na nie powołać)

 

            Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji oraz Gospodarki Nieruchomościami ” w terminie do dnia 04.08.2022 roku do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.               O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, telefonicznie lub pisemnie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.