ZAWIADOMIENIE

 W dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 1200 w Urzędzie
Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią
  cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania
  podatku leśnego na obszarze gminy na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
  wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat
  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.