Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Finansowane będą operacje, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego LSR i/lub przynoszącej korzyść mieszkańcom obszaru objętego LSR. Zakres ten realizuje LSR dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na lata 2014-2020 przez: Cel ogólny nr: 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, Cel szczegółowy nr: 1.2 Wsparcie aktywności społecznej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 1–14 lutego 2024 r.

Wniosek powinien być złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD). Wersja papierowa wniosku musi być tożsama z wersją dokumentu elektronicznego. Komplet dokumentów stanowi trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami wraz z listą załączników, musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instrukcje wypełniania zamieszczone zostały na stronie internetowej www.dorzeczewisly.pl