Dodatek osłonowy – 2024 rok

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo

 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2022 rok.

Informujemy,że dodatek osłonowy wynosi:

 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

lub w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi pod warunkiem posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków

- dodatek wynosi:

 1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku będzie wypłacony jednorazowo (w wysokości podanej wyżej) w terminie do 30 czerwca 2024 r.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;(podpisany elektronicznym podpisem),

> tradycyjnie (papierowo):

 • osobiście – wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice w godzinach  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 • za pośrednictwem poczty – wnioski o świadczenia oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice, informacja telefoniczna 15/8659243

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf