Wójt Gminy Łubnice informuje, że powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Łubnice niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków.

 

W terminie do dnia 20 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

 

Uwaga! Wzór wniosku dostępny jest poniżej na stronie internetowej UG Łubnice  lubnice.eu oraz w siedzibie urzędu (pokój nr 21). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

 

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych  dopłat  do ARiMR za 2024 r.