W dniu 29 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łubnicach odbyło się podpisanie pre-umowy na zadanie pn. " Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno- gospodarczej miejscowości Łubnice". W podpisaniu pre-umowy uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko, Skarbnik Gminy Łubnice Danuta Lasota, Sekretarz Gminy Łubnice Leszek Ziółek oraz Kierownik Inwestycji Liliana Pogorzelska. W ramach projektu całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 5 282 890,18 PLN (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 18/100.), w tym:

a) środki z EFRR w kwocie 3 962 167,63 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 63/100),

b) wkład własny Beneficjenta w kwocie 1 059 653,04 PLN (słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, 04/100)

c) budżet państwa w kwocie 261 069,51 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych, 51/100).