Sesja Rady Gminy Łubnice,  odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godzinie 1000

w Urzędzie Gminy Łubnice.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.     Spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

7.     Podjęcie uchwał  budżetowych.

8.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

9.     Interpelacje i wnioski radnych.

10.   Odpowiedzi na interpelacje.

11.   Wolne wnioski i informacje.