Zawiadamiam, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  na obszarze Gminy Łubnice na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m 3 wody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
  oraz w sprawie zmiany uchwały nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie
  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem
  lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia
  stawek opłat za korzystanie z nich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury
  sportowej, i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
  oraz opłat za wynajem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
  chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi
  zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
  które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łubnice.
 15. Omówienie sytuacji finansowej i organizacyjnej w szkołach.
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski i informacje.         
                                                                                          
                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                          (-)
                                                                                                            Marian Komasara