W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?RODO?), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łubnice jest: Wójt Gminy Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice. 
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Łubnice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubnice za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator danych osobowych ? Wójt Gminy Łubnice - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Łubnice; 
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Łubnice;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą Łubnice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Łubnice.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ? w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ? w przypadku, gdy:
   - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych ? w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych ? w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Łubnice Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Klauzule informacyjne oraz wzór umowy powierzenia danych osobowych:

 • Klauzula rekrutacyjna - POBIERZ
 • Klauzula umowa cywilnoprawna - POBIERZ
 • Klauzula umowa - pracownicy - POBIERZ
 • Klauzula zaproszenia - POBIERZ
 • Wzór umowy powierzenia danych osobowych - POBIERZ

Pozostałe klauzule poukładane tematycznie są w dziale ZAŁATW SPRAWĘ.

Analiza ryzyka: POBIERZ

Polityka Bezpieczeństwa: POBIERZ 

 

W dniu 16 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy została podpisała umowę na ?Budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice? pomiędzy Gminą Łubnice a Konsorcjum firm:

- Lider Konsorcjum

?ADMA? Zakład Remontowo Budowlany Marian Adamczyk

ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów,

- Partner Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ?ADMA? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów.

Na kwotę 7.190.000,00 zł brutto.


Inwestycja współfinansowana w ramach operacji ?Gospodarka wodno-ściekowa? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota pomocy to 1.999.999 zł brutto.

 

Uprzejmie informujemy, że  sesja Rady Gminy

Łubnice  odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 10:00

w Urzędzie Gminy Łubnice.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.     Podjęcie uchwał  budżetowych.

4.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i wnioski radnych.

6.     Odpowiedzi na interpelacje.

7.     Wolne wnioski i informacje.

 

 

 

pdf-153 pismo-przewodnie-liga.pdf - Pobrany Pobieranie-153 1 889

docx-154 regulamin-liga.doc - Pobrany Pobieranie-154 1 902

docx-152 karta-zgloszeniowa-liga.doc - Pobrany Pobieranie-152 1 917