Informacja o naborze na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej - KLIKNIJ

W dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy

w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
  wykonania budżetu za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na
  własność Gminy Łubnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
  dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łubnice.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek)
Urząd Gminy Łubnice będzie nieczynny.