Gmina Łubnice przystąpiła do programu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej ? Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii". Projekt, realizowany w latach 2018-2019. W ramach zadania w Publicznej Szkole Podstwowej im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach została wyposażona pracownia edukacyjna w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Łączna wartość projektu wynosi ok 30 000 zł z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi 24 000 zł.

Głównym celem zadania jest m.in. polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo -środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska, poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/środowiskowych w szkole podstawowej.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za udział w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz tym, którzy wspierali mnie podczas kampanii wyborczej. Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem oraz dołożę wszelkich starań aby nie zawieść Państwa zaufania.

Z wyrazami szacunku i poważania
Anna Grajko

 

W miesiącu wrześniu b.r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie w 2018 r. zadania pn.: ?Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice?. Całkowity koszt zadania brutto wyniesie 23.391,27 zł z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 11.685,54 zł co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz dotacja z Powiatu Staszowskiego w kwocie 3.505,66 zł co stanowi 15% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostała kwota stanowi udział własny Gminy Łubnice w zadaniu.

Serwis Informacyjny UG

 

Do 15.11.2018r. trwa nabór uczestników (właścicieli budynków jednorodzinnych) zainteresowanych zakupem zestawów kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym. Na zakup tych urządzeń gminy Połaniec, Oleśnica i Łubnice pozyskały dofinansowanie unijne - KLIKNIJ