ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/19 Rady Gminy
  Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
  Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
  umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice
  w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
  przetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
  własność Gminy Łubnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki
  nad Zabytkami dla Gminy Łubnice na lata 2022 – 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/174/21 Rady
  Gminy Łubnice z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania
  i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
  zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia
  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga,
  psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego
  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
  w Gminie Łubnice na rok szkolny 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
  Gminę Łubnice porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim,
  Sandomierskim oraz innymi Gminami w celu opracowania Strategii
  Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.

Wolne wnioski i informacje.