Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie DJP bydła.


Więcej informacji - KLIKNIJ

Harmonogram oraz ulotka do pobrania:

txt-401 jak_segregowac.pdf - Pobrany Pobieranie-401 1 422

APEL

do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 ? nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane karyadministracyjne.

txt-399 ulotka_do_pobrania - Pobrany Pobieranie-399 1 291

Informujemy, iż 6 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości Do najważniejszych należą:

POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Wprowadzenie obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.


W przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (tj. w wysokości nie niższej niż dwukrotna i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy za odpady zbierane w sposób selektywny).

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI

WYRÓŻNIA SIĘ TERMINY DOTYCZĄCE SKŁADANIA NOWEJ DEKLARACJI I ZMIAN DEKLARACJI:

 • SKŁADANIE DEKLARACJI:  deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów.
 • ZMIANA DEKLARACJI: każdorazowo zmieniając deklarację (np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość) należy pamiętać aby złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
 • NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca, co oznacza, że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

W związku z powyższymi zmianami ustawy Rada Gminy Łubnice uchwałą ustanowiła nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wchodzą w życie 01.01.2020 r.


Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice pod adresem www.biplubnice.pl, na stronie internetowej Gminy Łubnice www.lubnice.eu oraz jako formularz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice.


UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO


Wójt Gminy Łubnice informuje, że od 1 stycznia 2020 roku r.  obowiązuje nowy numer rachunku bankowego:

89 8517 0007 0060 0600 0026 0260

na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana ta podyktowana jest zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikająca z art. 6r ust. 1 ab.