Niniejszym zawiadamiam, że Sesja Rady Gminy Łubnice odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 1330 w Urzędzie Gminy w Łubnicach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Łubnice na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok..
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Łubnice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 ? 2022.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara