Zawiadamiam, iż w dniu 23 marca 2020 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy
  i Rolnictwa za 2019 rok.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.(2 uchwały)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów w prawie własności nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.
  (2 uchwały)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2020 r.?
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2020 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem opisowym z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/104/16 z dnia
  27 października 2016 roku w sprawie opłata za zajęcie pasa drogowego.
 17. Interpelacje i wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-)
Marian Komasara