W dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w URZĘDZIE Gminy Łubnice odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Spotkanie z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
  3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Odpowiedzi na interpelacje.
  8. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Komasara