Uprzejmie informuję, iż punkt 15 porządku obrad na Sesję Rady Gminy w dniu
6 grudnia 2019 roku został omyłkowo umieszczony w porządku obrad sesji. Punkt ten został obszernie
omówiony
na posiedzeniu Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej
w dniu 2 grudnia 2019 roku.

Z uwagi na powyższe wyżej wymieniony punkt nie będzie przedmiotem obrad Sesji Rady Gminy.
Poniżej publikuję aktualny porządek obrad.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  na obszarze Gminy Łubnice na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m 3 wody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
  oraz w sprawie zmiany uchwały nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie
  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem
  lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia
  stawek opłat za korzystanie z nich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury
  sportowej, i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
  oraz opłat za wynajem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
  chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi
  zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
  które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łubnice.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski i informacje.                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                        (-)
                                                                                                            Marian Komasara   

Zawiadamiam, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  na obszarze Gminy Łubnice na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m 3 wody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
  oraz w sprawie zmiany uchwały nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie
  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem
  lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia
  stawek opłat za korzystanie z nich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury
  sportowej, i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
  oraz opłat za wynajem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
  chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi
  zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
  które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łubnice.
 15. Omówienie sytuacji finansowej i organizacyjnej w szkołach.
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski i informacje.         
                                                                                          
                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                          (-)
                                                                                                            Marian Komasara   

14 listopada br. przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z wójtem gminy Łubnice Panią Anną Grajko, sekretarzem gminy Panem Leszkiem Ziółkiem, kierownikiem USC Panią Elżbietą Nowak, kierownikiem OPS Panią Krystyną Barszcz, pracownikiem socjalnym Panią Wiesławą Irlą, dyrektorem Centrum Kultury w Łubnicach Panią Aleksandrą Stachniak, kierownikiem Biura Terenowego ZUS Panią Małgorzatą Juszyńską, radnym Rady Gminy Łubnice Panem Eugeniuszem Kozłem, proboszczem Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Beszowej ks. Krzysztofem Serafinem, świętowali wraz z mieszkańcami naszej gminy i bliskimi Jubilatki urodziny Pani Stefanii Strojnowskiej. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu przedstawiciele samorządu wręczyli szanownej Jubilatce listy gratulacyjne wraz z upominkami, życząc jednocześnie kolejnych, jeszcze piękniejszych jubileuszy. Spotkanie, które miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Łyczbie, upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do poznania bogatego życiorysu Pani Stefanii. Dostojna Jubilatka cieszy się pogodą ducha i ogromnym wsparciem rodziny. Pomimo sędziwego wieku jest otwarta na towarzystwo. W tym szczególnym dniu życzymy szanownej Jubilatce jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu, w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.

Więcej zdjęć w naszej galerii - http://www.lubnice.eu/galeria/category/181-100-latka-z-lyczby

8 listopada br. uczniowie i pedagodzy Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach wraz z przedstawicielami władz samorządowych, pracownikami Urzędu Gminy, kierownikami jednostek gminnych, druhami Ochotniczych Straży Pożarnych i zaproszonymi gośćmi uroczyście obchodzili 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wspólny marsz rozpoczął się z boiska szkolnego ulicami Łubnic. Wszyscy uczestnicy z flagami i kotylionami, pełni radości i dumy uczestniczyli w przemarszu, któremu towarzyszyły pieśni patriotyczne w wykonaniu Zespołu Estradowo- Ludowego ,,Łubnicka Nuta?. Uroczysta akademia w PSP w Łubnicach rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów i odśpiewania hymnu narodowego.
Uczniowie przypomnieli nam jak trudna była droga do Niepodległej, recytując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne, które zachęcały do zadumy nad losem Polski. Na zakończenie wójt gminy Łubnice Pani Anna Grajko, dyrektor szkoły Pani Teresa Komasara oraz dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach Pani Aleksandra Stachniak podziękowały gościom, druhom i mieszkańcom za przybycie, młodym aktorom i nauczycielom za przygotowanie okolicznościowej akademii, a zespołowi działającemu przy Centrum Kultury w Łubnicach za oprawę muzyczną obchodów.

Link do galerii internetowej - http://www.lubnice.eu/galeria/category/180-11-listopada-2019