Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Łubnice, że 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych w kadencji 2016-2019.
W związku z tym Rada Gminy Łubnice dokona najpóźniej w październiku wyboru ławników na kolejną kadencję.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ ZOSTAĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;8)funkcjonariusze Służby Więziennej;9)radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


LICZBA ŁAWNIKÓW:

Liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Łubnice ustaliło Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach i jest to 1 ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu w sprawach z zakresu prawa pracy.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego należy dokonać na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 09.06.2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w Sekretariacie Urzędu (I piętro)
Formularz karty zgłoszeniowej oraz innych wymaganych załączników dostępny jest w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po wyznaczonym terminie, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie ostanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej
  (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt 1-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście popierającej kandydata.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyborami do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019 r., Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej ŚIR musi wypełnić i złożyć m.in. następujące dokumenty:

 • zgłoszenie kandydata,
 • czytelnie wypełnioną listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie wymagane druki oraz dokładny opis zgłoszenia kandydata można otrzymać w Oddziale Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce, pobrać ze strony internetowej www.sir-kielce.pl, ze strony internetowej www.lubnice.eu lub w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice (pok. nr 21).


Czytelnie wypełnione dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r. (w godzinach pracy Urzędu Gminy) do komisji okręgowej w celu zarejestrowania.


Prawo kandydowania do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wyborach mają członkowie samorządu rolniczego, którymi są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) ? dotyczy to Gminy Łubnice - wybiera się dwóch członków.
W pierwszym etapie, spośród kandydujących członków izby rolniczej, którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w okręgu wyborczym zostanie wybrana ? Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, natomiast w drugim etapie, Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na pierwszym swoim posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze Przewodniczącego Rady Powiatowej, który z mocy prawa staje się członkiem Walnego Zgromadzenia oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia. Następnie nowe Walne Zgromadzenie, wybierze Zarząd i Komisję Rewizyjną Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.


Wszelkie informacje związane z wyborami znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-2019.

UWAGA ZMIANA WZORÓW LIST POPARCIA KANDYDATÓW!!!

docx-293 1.zgloszenie_kandydata.doc - Pobrany Pobieranie-293 1 353

docx-299 upowazn_do_zglosz_os_fiz.doc - Pobrany Pobieranie-299 1 306